December 11, 2014

బ్లా...బ్లా...బ్లా... 3

కవిత రచన : సాత్విక


ఆది-అంతం కలిపేస్తే ఆద్యంతం
అవే విడదీస్తే మిగిలేది అనంతం 

ఎదురు పడితే  వాట్స్ అప్ ?
ప్రక్కకి వెళితే వాట్స్ యాప్ ...
(whats up ?, whats app ) 

లక్ యొక్క లుక్కు లక్షలిచ్చు
లయ తప్పిన లైఫే బిక్క చచ్చు  
(luck, look)

అల్వేస్ ఆలోచించు ఫర్ ఆల్—వేస్
నౌ ఏ డేస్  అవుతాయి నవ్వే డేస్
(always, all ways, now-a-days)

మడతపెట్టి నొక్కి ఉంచితే ఇస్త్రీ
మేలికపెట్టి తొక్కి ఉంచితే అదే నీ-స్త్రీ

డబ్బుండి ముడి పెడితే అది పోనీ టైలు
డబ్బు లేక మడతెడితే ఛీ పో అది నీ టైలు
(pony tail, tail)

డబ్బు లేక నన్ను చూస్తే కలిగే అందరికీ కంపరం
అదోచ్చినాక నన్నడిగే అందరూ "యు కం ఫ్రొం ? " … 
(you come from ?)

నేడు గెలిచి రేపటికై చూస్తే దూరాలోచన
నేడు మరచి రేపటికై చూస్తే దురాలోచన

లైఫ్ లో ప్రతి ఘడియలోనున్నది మ్యాజిక్కు
తరచి చూస్తే తప్పక తెలియును ఈ లాజిక్  
(magic, logic)

నిన్ను నువ్వు నమ్ముకుంటే అది స్వశక్తి
నిన్నే నువ్వు నమ్మకుంటే చెప్పక తప్పదు దేనికైనా స్వస్తి